Jaki fundusz inwestycyjny będzie odpowiedni dla początkujących inwestorów?

Informacja reklamowa Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Początki bywają trudne, a wynikająca z nich lekcja może być zniechęcająca, bo immanentną częścią inwestycji na rynkach kapitałowych jest zmienność. Oznacza ona, że wycena funduszy może codziennie się zmieniać i to nie zawsze na naszą korzyść. A początkujący inwestorzy bywają z reguły niecierpliwi.

Tymczasem cierpliwość jest ważną cechą dobrych inwestorów. Wkraczając na rynek kapitałowy warto się nią kierować pamiętając, że nawet Warren Buffet, najsłynniejszy inwestor na świecie, nie od razu zarobił miliardy dolarów i nie wszystkie jego decyzje były trafione. Kupując jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych trzeba pamiętać, że jest to inwestycja długofalowa, obliczona nie na miesiąc lub kwartał, ale na kilka lat. Horyzont inwestycyjny większości funduszy waha się między trzema a pięcioma laty.

Trudno jednoznacznie wskazać jaki fundusz inwestycyjny otwarty jest najlepszy dla początkującego inwestora, ale można wskazać pewne cechy funduszu, którymi powinniśmy się kierować podejmując pierwsze decyzje.

Emocje trzymajmy na wodzy

Po pierwsze warto postawić na taki fundusz, który cechuje się stosunkowo małą zmiennością. Zalicza się do nich przede wszystkim fundusze obligacyjne, zwłaszcza inwestujące w obligacje skarbowe, czyli papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Co do zasady, miesięczna wycena takich funduszy zmienia się w niewielkim stopniu.

Inaczej wygląda to w wypadku funduszy akcyjnych. Zarządzający takimi funduszami inwestują nasze pieniądze w akcje spółek notowanych na giełdzie lub giełdach, a tu wahania cen mogą być duże i zależą między innymi od emocji największych inwestorów, wyników kwartalnych, półrocznych i rocznych, sytuacji makroekonomicznej, wydarzeń politycznych. Czynników jest bardzo dużo i nie wszystkie one, niestety, są racjonalne i „policzalne”. Dlatego tak istotnym czynnikiem jest doświadczenie zarządzających funduszami inwestycyjnymi otwartymi.

Zmienność, która bardzo denerwuje początkujących inwestorów, napędza ich emocje i często powoduje, że podejmują nieracjonalne (czyli z reguły błędne decyzje) można jednak do pewnego stopnia wyeliminować, a w każdym razie ograniczyć.

Duży może więcej

Najprostszym sposobem na ograniczenie zmienności jest podzielenie naszej inwestycji na kilka funduszy, czyli zbudowanie własnego portfela inwestycyjnego. Jego częścią może być fundusz obligacji skarbowych, a drugą częścią fundusz akcyjny.

Na początek do akcyjnej części najlepiej wybrać taki fundusz, który inwestuje w duże spółki, mające dominującą pozycję w swoich branżach, dobre perspektywy dalszego rozwoju i doświadczony management. Z reguły taki fundusz wykazuje mniejszą zmienność, czyli jego wycena jest bardziej stabilna, co oznacza, że wartość naszych oszczędności wprawdzie nagle nie eksploduje, ale jest szansa, że będzie systematycznie rosła, a my będziemy mieli czas, aby lepiej poznać reguły rządzące rynkiem kapitałowym.

Zaczynając inwestować w fundusze zdajmy sobie sprawę, że stoimy na starcie biegu długodystansowego, a nie sprintu na sto metrów. I że po drodze przyjdzie nam pokonywać płotki, a nawet rowy.

Zastrzeżenia prawne

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj