ทางสายใหม่ ม.มธุการี

ISBN:

Published: April 1996

Paperback

558 pages


Description

ทางสายใหม่  by  ม.มธุการี

ทางสายใหม่ by ม.มธุการี
April 1996 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 558 pages | ISBN: | 6.25 Mb

ดวยสายใยแหงความผูกพันของนองพีสีชมพูทำให “ฉายดนัย” และ “ทิฐิ” มีความรูสึกอันดีตอกันตลอดมาแตแลวเมือเวลาผานไป มีเหตุการณหลายอยางนำหลอนมาเปนชนวนปัญหาในครอบครัวของเขาความรุสึกทีดีเริมสันคลอนและถูกสงสัย เธอไมเคยเอยปากอธิบายในขณะทีเขาไมเคยเอยถาม รักจึงไมเขMoreด้วยสายใยแห่งความผูกพันของน้องพี่สีชมพูทำให้ “ฉายดนัย” และ “ทิฐิ” มีความรู้สึกอันดีต่อกันตลอดมาแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป มีเหตุการณ์หลายอย่างนำหล่อนมาเป็นชนวนปัญหาในครอบครัวของเขาความรุ้สึกที่ดีเริ่มสั่นคลอนและถูกสงสัย เธอไม่เคยเอ่ยปากอธิบายในขณะที่เขาไม่เคยเอ่ยถาม รักจึงไม่เข้าใจในรักนำเส้นทางของคนทั้งสองออกห่างไกลกันแต่ด้วยความผูกพันในอดีต ทำให้ใจสองดวงไขว่คว้าและเดินทางมาหากัน ณ เส้นทางสายใหม่ที่ใจEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ทางสายใหม่":


fantasty.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us